Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Siłowniki łańcuchowe i zębatkowe

W przypadku pożaru, dym i gazy toksyczne zagrażają życiu ludzi. Statystyki potwierdzają, że prawie wszystkie przypadki śmiertelne w pożarze budynków są spowodowane raczej zatruciem wdychanym dymem i gazami toksycznymi niż szybkim wzrostem temperatury. Rozprzestrzenianie się dymu wewnątrz budynków powoduje znaczne straty materialne, uszkadzając zarówno budowle jak i sprzęty.

Więcej …

Oddymianie Drukuj

Zastosowanie systemu oddymiania na klatkach schodowych w budynkach wielo mieszkalnych, użyteczności publicznej i obiektach wielko kubaturowych umożliwia skuteczne przeprowadzenie ewakuacji ludzi ze strefy pożaru a następnie zlokalizowanie „ogniska” pożaru i ugaszenie ognia. Zadaniem oddymiania jest  poprawienie przepustowości dróg ewakuacyjnych  poprzez usunięcie metodą grawitacyjną  efektów pożaru tj. toksycznego gazu, dymu oraz gorącego powietrza.  Według prowadzonych statystyk ponad 80% przypadków śmiertelnych  w chwili powstania pożaru pada ofiarom uduszenia czadem. Wyróżniamy dwa rodzaje wyzwalania systemu oddymiania ze względu na sterowanie za pomocą sterowania centralą oddymiania RWA 24 i sterowania pneumatycznego CO2.

System oddymiania wyzwalany elektrycznie RWA 24 jest realizowany ręcznie za pomocą Ręcznego Przycisku Oddymiania  typu RPO 01 lub automatycznie poprzez zainstalowany czujnik dymu typu ECO 1003. W obu przypadkach sygnał zostaje podawany na centralę w celu uruchomienia siłownika otwierającego klapę dymową lub okna oddymiające.
System sterowany pneumatycznie działa z wykorzystaniem energii kinetycznej zgromadzonej w naboju CO2 o pojemności od 20 do 500gram. W przypadku sterowania automatycznego nabój umieszczony jest w wyzwalaczu elektromagnetycznym lub elektrycznym natomiast w przypadku wyzwalanie ręcznego nabój o większej pojemności 500g umieszczony jest w specjalnej skrzynce alarmowej.
Systemy oddymiania elektryczne i pneumatyczne mogą pełnić funkcję wentylacji dziennej z możliwością rozbudowania o system METEO VIP zabezpieczający przed deszczem i wiatrem.  
Warunki dotyczące oddymiania obiektu objęte są obowiązującymi regulacjami prawnymi zgodnymi ze zharmonizowaną normą europejską EN 12101-2.

Aby ułatwić Państwu projektowanie i dobór systemu oddymiania oferujemy całą gamę połączonych systemów sterowania. System dobierany jest na podstawie dotyczących aktywacji w połączeniu z wymaganiami dotyczącymi zastosowania funkcji przewietrzania  i/lub wyłazu dachowego. Istnieje również możliwość podłączenia sterowania do systemu BMS, który odpowiedzialny jest za inteligentne sterowania całością systemów zainstalowanych na obiekcie. Zapewnienie najbardziej efektywnego systemu oddymiania wymaga doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza (napowietrzanie). Nie spełnienie tego warunku może spowodować skutek odwrotny do zamierzonego. Aby można było spełnić wymagania dot. obciążenia śniegiem posiadamy w ofercie system CO2, który przy nawet największych rozmiarach klap zagwarantuje Państwu skuteczną ochronę.

 

Oddymianie sterowane za pomocą centrali elektrycznej RWA 24

Sposób Działania systemu RWA 24

Sercem układu jest centrala oddymiająca, która po otrzymaniu sygnału z czujnika dymu lub ręcznego przycisku oddymiania wchodzi w tryb pracy alarmowej i uruchamia siłowniki otwierające okna lub klapy oddymiające napięciem 24V. Ponadto w budownictwie mieszkaniowym system oddymiania może zostać zintegrowany z windą, która w w chwili pojawienia się sygnału zostaje sprowadzona na parter. Wszystkie elementy automatyki (zasilanie centrali – 230V) muszą zostać połączone specjalnym kablem przeciwpożarowym np. YnTKSYekw a siłowniki kablem np. HDGs.
Uruchomienie systemu przez czujnik dymu lub ręczny przycisk oddymiania pełni funkcję nadrzędną nad przewietrzaniem i każdy sygnał z przycisku przewietrzania lub sygnalizatora wiatrowo – deszczowego są ignorowane. System oddymiania w wielu obiektach budowlanych występuje jako jeden z elementów aktywnych zabezpieczeń przeciwpożarowych i np. impuls podawany przez centralę sygnalizacji przeciwpożarowej SAP jest sygnałem nadrzędnym. Za każdym razem po zakończeniu alarmu należy doprowadzi system do stanu gotowości tzn. zresetować centralę.

Elementy automatyki RWA 24:

  1. Klapa Dymowa lub okno oddymiające wraz z siłownikiem   elektrycznym 24V
  2. Centrala oddymiania typu AFG – 2004,
  3. Czujnik dymu typu ECO 1003,
  4. Ręczny Przycisk Oddymiania typu RPO – 01,

System oddymiania z funkcją wentylacji dziennej i wyłazu dachowego:

  1. Przycisk przewietrzania,
  2. Czujnik wiatrowo – deszczowy,

 

Oddymianie sterowane pneumatycznie

System starowania pneumatycznego posiada trzy sposoby wyzwalania klap dymowych i okien oddymiających:

  1. Pneumatyczne za pomocą siłownika pneumatycznego wyzwalanego dwutlenkiem węgla CO2 z butli gazowej umieszczonej przy wyzwalaczu lub w skrzynce z butlą gazową 500g.
  2. Sterowanie Pneumatyczne z możliwością połączenia z centralą oddymiania.
  3. Sterowanie Pneumatyczne współpracujące z nadrzędnym systemem SAP.


System sterowania 1 i 2 działa podobnie poprzez zastosowanie zaworu termicznego, termicznej ampułki alkoholowej z nastawą na temperaturę 68°C, 93°C lub 141°C, odpowiednio dobranej butli z CO2 i cylindra pneumatycznego o zmiennej średnicy i długości wysuwu, które w połączeniu z systemem wsporników i elementów przesuwnych umożliwiają kąt otwarcia klapy nie mniejszy niż 140°. Elementy wyzwalania w zależności od wymagań przeciwpożarowych mogą być zamontowane w skrzynce alarmowej lub przy klapie. W  systemie sterowania 2 i 3 zachodzi konieczność zastosowania centrali oddymiania RWA 24 np. AFG – 2004-8A umożliwiającej rozbudowanie systemu o dodatkowe elementy np. czujnik dymu i/lub temperatury. Ta sama Centrala umożliwia również zintegrowanie z SAP.

Jak to działa?

W momencie pojawienia się wysokiej temperatury ampułka z odpowiednią nastawą temperaturową np. 68°C ulega rozbiciu następnie iglica przebija nabój CO2 umieszczony w wyzwalaczu i następuje gwałtowne uruchomienia klapy dymowej lub okna oddymiającego. System sterowany elektrycznie impulsem 24V z SAP lub Centrali oddymiania po wysłaniu impulsu na elektromagnes lub uruchomieniu pironaboju przebijającego butlę z dwutlenkiem węgla.

   © 2010 WOMA KONSULT